Algemene voorwaarden -

Go to content

Main menu:

Algemene voorwaarden

Over ons

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Galactica’s Graphics fungeert als werknaam, ondergebracht bij Swot Consultancy – Galactica.   
1.2 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Met het gebruik maken van de geboden diensten en of producten van Galactica’s Graphics confirmeert de gebruiker zich automatisch aan de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes
2.1 Galactica's Graphics is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW-tarief voor de betreffende diensten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Galactica's Graphics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Galactica's Graphics het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Galactica's Graphics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Galactica's Graphics worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Galactica's Graphics zijn verstrekt, heeft Galactica's Graphics het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Galactica's Graphics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Galactica's Graphics is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Galactica's Graphics kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Galactica's Graphics de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Galactica's Graphics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Galactica's Graphics zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Galactica's Graphics de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Galactica's Graphics daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Galactica's Graphics geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Galactica's Graphics kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Galactica's Graphics zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Alle door Galactica's Graphics verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto- en videomateriaal, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Galactica's Graphics worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
7.3 Galactica's Graphics behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
7.4 Voor alle ontwerpen op grafisch gebied is het gebruikersrecht van toepassing, nadat aan alle overeengekomen financiële verplichtingen zijn voldaan. Het verkrijgen van eigendomsrecht dient uitsluitend te geschieden via schriftelijk verzoek. Hieraan zijn kosten verbonden. Wijzigingen in het oorspronkelijk ontwerp of reproductie door derden zijn toegestaan indien er sprake is van eigendomsrecht. In alle andere gevallen dient er schriftelijke toestemming gevraagd te worden van Galactica's Graphics.  

Artikel 8. Opzegging
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Galactica's Graphics naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1 De vorderingen van Galactica's Graphics op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Galactica's Graphics ter kennis gekomen omstandigheden Galactica's Graphics goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Galactica's Graphics de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
9.2 In de hierboven genoemde gevallen is Galactica's Graphics bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Galactica's Graphics schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Galactica's Graphics.
10.2 Indien een klacht gegrond is zal Galactica's Graphics de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 11. Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief geldende BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Galactica's Graphics, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
11.6 Galactica's Graphics kan in sommige gevallen de opdrachtgever voordat er werkzaamheden verricht worden een factuur sturen van minimaal 50% van het overeengekomen orderbedrag als aanbetaling op de te verrichten werkzaamheden. Deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
11.7 Eventuele annulatiekosten per opdracht zijn minimaal 25% van het overeengekomen factuurbedrag voor die opdracht exclusief eventuele overeengekomen korting(en) of mindering(en) op het factuurbedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten voor die opdracht. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid, ter beoordeling van Galactica's Graphics. Een annulatie dient uiterlijk binnen 24 uur, op een duidelijke manier, bij Galactica's Graphics te zijn gemeld via post danwel e-mail

Artikel 12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,9% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.4 De opdrachtgever is verplicht bij eventuele wijziging van factuuradres binnen 5 werkdagen aan Galactica’s Graphics door te geven.

Artikel 13. Gemaakte kosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Acceptatie voltooide werkzaamheden
14.1 Bij voltooiing van een opdracht of deelwerkzaamheden, dient opdrachtgever binnen vijf werkdagen te reageren voor eventuele wijzigingen, gebreken of fouten. Bij uitblijven van reactie binnen de periode van vijf werkdagen wordt de opdracht of deelwerkzaamheden als voltooid beschouwd en de gemaakte kosten worden overeenkomstig de prijsafspraken gefactureerd.   

Artikel 15. Overmacht
15.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Galactica's Graphics opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Galactica's Graphics niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.2 Indien Galactica's Graphics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Galactica's Graphics gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15.3 Galactica's Graphics maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamd Open Source Software voor het maken van websites, webshops en andere digitale eindproducten. De open source applicaties worden ontwikkeld en onderhouden door vrijwillge communities die veelal zorg dragen voor het normaal functioneren van deze applicaties. Echter, door het vrijblijvende karakter van de betreffende open source communities kunnen geen rechten geoefend worden op het wel functioneren van de applicaties daar er geen sprake is van wederzijdse verplichtingen.  Galactica's Graphics vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid voor het op den duur niet meer optimaal functioneren van geleverde diensten als gevolg van het door de betreffende communities niet tijdig bijwerken of niet langer ondersteunen van de gebruikte open source applicatie. Dit is eveneens van toepassing voor gebruikte modules, plug-ins  met een open source karakter.


Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1 Op elke overeenkomst tussen Galactica's Graphics en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Gedeponeerd bij KvK-Utrecht, onder dossiernummer 30179817.
KvK Utrecht: 30179817,   B.T.W.nr. NL199982879.B01

  

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu